Monthly Archives: กรกฎาคม 2014

“9 คู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ” ที่คนไทยมักจะใช้สลับกันผิดอยู่บ่อยๆ

1. alot vs. a lot มีหลายคนที่ชอบใช้คำว่า “alot” โดยคิดว่ามันถูก ให้ทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าไม่มีคำว่า “alot” ในภาษาอังกฤษ ถ้าจะเขียนให้ถูกต้องเขียนว่า “a lot” 2. which vs. that “that” จะใช้ใน restrictive clause หรืออนุประโยคที่จำเป็นในการสื่อความหมายในประโยค ส่วน “which” จะใช้ใน non-restrictive clause หรืออนุประโยคที่สามารถถอดทิ้งไปโดยไม่ทำให้ความหมายโดยรวมของประโยคเปลี่ยนแปลง 3. me vs. I ตัวอย่างประโยค “Can you call Meredith and I

เขียนใน ภาษาอังกฤษ

วันอาสาฬหบูชา : วันครบองค์พระรัตนตรัย Worship on the full-moon day of Asalha month(the eighth lunar month) in commemoration of the First Sermon and the foundation of the Buddhist Order

อาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน ๘ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นการพิเศษ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยทรงแสดงปฐมเทศนากัณฑ์แรก คือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร-พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม” โปรดปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เป็นผลให้เกิดปฐมสาวก คือ สาวกองค์แรกในพุทธศาสนาคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม (ธรรมจักษุ) จึงถือว่าวันนี้ เป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” หมายถึง พระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไป หรือ พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม

Tagged with:
เขียนใน ทั่วไป

Integrity พฤติกรรมสำคัญในการเป็นหัวหน้า

คำว่า Integrity คำนี้หาคำแปลตรงๆ กับความหมายยากมาก หลายคนแปลว่า ความซื่อสัตย์ ซึ่งก็ยังกินความได้ไม่หมด ถ้าจะแปลอย่างยาวๆ หน่อยก็น่าจะแปลว่า “ความซื่อสัตย์ต่อต่อเอง และผู้อื่น” หรือ “พูดอะไรก็ทำในสิ่งที่ได้เคยพูดไว้” ซึ่งพฤติกรรมที่เรียกกว่า Integrity นั้นมีความสำคัญมากสำหรับการเป็นหัวหน้า หรือการเป็นผู้นำ การที่เรามี Integrity จะทำให้เราเกิดความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ และความเชื่อถือจากคนอื่น ซึ่งทำให้คนอื่นพร้อมที่จะตามเราในฐานะที่เราเป็นผู้นำ ผู้นำหลายคนที่ทำลายความน่าเชื่อถือของตนเองลงก็ด้วยการไม่รักษาคำพูด การพูดอย่างทำอีกอย่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เลย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือ พฤติกรรมที่เรียกกว่าไม่มี Integrity ดังนั้นการที่เราจะเป็นผู้นำ หรือเป็นหัวหน้าที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกน้องของเรา เราจำเป็นที่จะต้องสร้าง Integrity ให้เกิดขึ้นในตัวของเรา แล้วพฤติกรรมอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเรามี Integrity บ้าง ลองดูกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ การที่หัวหน้างานคอยย้ำเตือนเรื่องของเวลาทำงานของพนักงานว่า ให้มาทำงานให้ตรงเวลา

เขียนใน ไม่มีหมวดหมู่