วันอาสาฬหบูชา : วันครบองค์พระรัตนตรัย Worship on the full-moon day of Asalha month(the eighth lunar month) in commemoration of the First Sermon and the foundation of the Buddhist Order


อาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน ๘ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นการพิเศษ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยทรงแสดงปฐมเทศนากัณฑ์แรก คือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร-พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม” โปรดปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เป็นผลให้เกิดปฐมสาวก คือ สาวกองค์แรกในพุทธศาสนาคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม (ธรรมจักษุ) จึงถือว่าวันนี้ เป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” หมายถึง พระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไป หรือ พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม (the Discourse of setting in motion the Wheel of the Doctrine; the Discourse of the Foundation of the Kingdom of Righteousness) นั่นคือ พระพุทธองค์ทรงเริ่มหมุนวงล้อแห่งธรรมหรือเริ่มเผยแผ่ธรรมะ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขของมนุษยชาติ

ใจความสำคัญของพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาที่สำคัญที่พระพุทธองค์ทรงสอนปัญจวัคคีย์ คือ ทรงสอนว่าบรรพชิต(นักบวช)ไม่ควรประพฤติที่สุดโต่ง ๒ ส่วน คือ

๑.การหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามสุข (กามสุขัลลิกานุโยค)
๒. การทรมานตัวเองให้ลำบาก (อัตตกิลมถานุโยค)

แต่ควรเดินตามทางสายกลาง ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง อันเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางที่มีความถูกต้อง เหมาะสมที่จะนำไปสู่เป้าหมายคือ พระนิพพานได้

การปฏิบัติตามทางสายกลาง จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไป เป็นการดำเนินชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญา
ซึ่งมีหลักปฏิบัติที่เป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ ที่เรียกว่า อริยอัฏฐางคิกมรรค หรือ มรรคมีองค์ ๘ คือ

๑.สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
๒.สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ
๓.สัมมาวาจา เจรจาชอบ
๔.สัมมากัมมันตะ การประพฤติชอบ
๕.สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ
๖.สัมมาวายามะ เพียรชอบ
๗.สัมมาสติ ระลึกชอบ
๘.สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ

กิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันอาสาฬหบูชา

๑. ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล
๒. ร่วมเวียนเทียน
๓. ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะธัมมจักกัปปวัตนสูตร และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

Advertisements
เกี่ยวกับ

Currently, I work full-time as a certified instructor and part-time as an oversea educational consultant while running a freelance job as e-marketing specialist, and web development project manager.

Tagged with:
เขียนใน ทั่วไป
One comment on “วันอาสาฬหบูชา : วันครบองค์พระรัตนตรัย Worship on the full-moon day of Asalha month(the eighth lunar month) in commemoration of the First Sermon and the foundation of the Buddhist Order
  1. เจนนี่ พูดว่า:

    ดีมากค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: